Univerzita Palackého v Olomouci
 
e-learningový portál UPinternetový časopis EWIT /Aktuální vydání
 

Education With Internet Technology - EWIT

Číslo: 1.                                                 Volume 1, Issue 1
Vyšlo 1. března 2010                              March, 2010


E-learning - metodologie, inovace, trendy

Využívání e-learningových aktivních distančních opor a materiálů při výuce v kombinované formě studia na UP v Olomouci

Milan Večerka, Jiří Pospíšil
Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

Článek prezentuje výsledky šetření zaměřeného na využívání e-learningových aktivních distančních opor a materiálů při výuce v kombinované formě studia na UP v Olomouci. Výsledky šetření naznačují relativně nízkou míru využívání těchto moderních technologií při výuce. V průběhu šetření byla zjištěna nezávislost využívání aktivních e-learningových opor na pohlaví a akademické pozici respondentů. Z výzkumu naopak vyplynulo, že existuje významný rozdíl ve využívání e-learningových opor v závislosti na věku vyučujících a také na příslušnosti k součástem UP.
celý článek >>>>

<<<<<<

Milan Večerka, Jiří Pospíšil
Department for Support of Advanced Education, The  Univerzity of Palacky, Olomouc

The paper presents results of research focused on active e-learning study materials using at Palacky University in Olomouc. The results show relatively low usage of modern technologies and electronic material in education. Statistical analysis uncovered the independence between active e-learning usage, gender of respondents and staff degree. On the opposite the dependence between active e-learning usage, age of respondents, and faculty has been proved.
full paper >>>>

Využití sociálních sítí, studijní komunity, interaktivní webové aplikace

Vytváření a podpora on-line studijních komunit

Ludmila Urbášková
Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

Tato práce předkládá některé principy k vytváření a růstu úspěšných online komunit ve vzdělávacích kurzech, zejména pro rozvoj online komunity pro studenty distančního vzdělávání. Studijní komunity poskytují trvalost studentským vztahům a interakcím prostřednictvím proaktivního a kolaborativního partnerství, jehož prostřednictvím jsou zejména vytvářeny znalosti nebo dovednosti. Tyto komunity musí být živeny a rozvíjeny, aby byli efektivním nástrojem pro vzdělávání. Tento druh zkušenosti studentů jim umožňuje vyvinout vlastní pochopení učebních cílů a ujasnit si, jak tyto znalosti mohou aplikovat ve svém „reálném životě“. Učební cíle mohou být předloženy učitelem (facilitátorem) nebo mohou vyvstat z diskuze mezi účastníky.
celý článek >>>>

Developing and Support of Online Learning Communities

Ludmila Urbášková
Department for Support of Advanced Education, The  Univerzity of Palacky, Olomouc

This paper proposes some principles for designing and growing successful online communities in educational courses, especially for growing an online community for distance learners. The learning community provides ongoing students relationships and interactions through proactive and collaborative partnership through which knowledge or skills are primarily generated. This communities must be nurtured and developted so as to be an effective instrument for education. This kind of experince of students allows them to develop own undertanding of learning objectives and to facilitate how this knowledges will be applied in their „real life“. Learning objectives may be proposed by a teacher (facilitator) or may arise out of discussions between participants.
full paper >>>>

 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižkovského
771 47 Olomouc
tel.: 585 631 111 (spojovatelka)
e-mail: opdv@upol.cz

(OPDV UP)